INNOVASJONSKONFERANSE
FOR LANDBRUKET

ØYGARDSHAMNA GISKE / 30. OKTOBER 2020

Foredragsholdere

Jan Sandstad Næss Stipendiat, Industriell Økologi 
NTNU

Jan Sandstad Næss er stipendiat ved program for Industriell Økologi på NTNU og forsker på bærekraftig arealbruk, bioenergi og klima. Han jobber til daglig i ei forskningsgruppe som bidrar til FNs klimapanels arbeid og rapporter. Med en oppvekst i landbrukskommunen Inderøy har han en ekstra interesse for kulturlandskap og lokal matproduksjon.

Landarealbruk i fremtiden: Folk og fe, bioenergi og trær
Bærekraftige arealbruksendringer i stor skala er sett på som en nøkkel i scenarioer som begrenser global oppvarming til 1.5°C. En fjerdedel av verdens klimagassutslipp kan knyttes til landbruk, skogbruk og endringer i landareal. Størsteparten av Jordas dyrkbare arealer brukes i dag som beitemark eller til å produsere dyrefor. Vi trenger arealer til «negative utslipp» gjennom fangst og lagring av karbon fra atmosfæren. Dette kan oppnås ved hjelp av påskogning og produksjon av bioenergivekster. Globalt er potensialet stort for å frigjøre landbruksarealer gjennom å intensivere matproduksjon. Samtidig må bærekraftige arealbruksstrategier ta hensyn til både matsikkerhet, bioenergiproduksjon, jordkvalitet og naturvern. Lokal kunnskap blir viktig for å finne vinn-vinn løsninger som kan levere på tvers av ulike bærekraftsmål. Hva betyr dette for Norge?